หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากทำให้การเจริญเติบโตไม่ดี เนื่องจาก เด็กที่มีปัญหาฟันผุจะมีการติดเชื้อไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย เช่น ตา, จมูก, ใบหน้า, คอ และหัวใจ อีกทั้งทันตแพทย์มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงเป็นเรื่องยากทั้งการรักษาและการป้องกัน การออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. บริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ยากไร้ ในประเทศไทย
  2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็ก
  3. ให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
  4. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในประเทศไทย

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่คันนี้เป็นโครงการระยะที่ 2 ออกให้บริการภายใต้ชื่อโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะออกให้บริการด้านทันตกรรมกับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2558 – ธันวาคม 2572 โดยมีพันธมิตรได้แก่

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ