พันธกิจและค่านิยม

Thinking globally, acting locally to provide resources for children and their families

พันธกิจ

ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค่านิยม

  • มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและต้องการกำลังใจ
  • ยอมรับและชื่นชมในความหลากหลายของบุคลากรและโครงการของมูลนิธิฯที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก
  • ภูมิใจในประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ
  • บริหารมูลนิธิฯ ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ