ตารางกิจกรรมจิตอาสาของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ปี 2560

เดือน เวลา สถานที่ กิจกรรม จำนวนที่รับ สมัคร

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่